• De verbeterde meldcode

    De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners huiselijk geweld signaleren en melden.

    In de vernieuwde meldcode wordt van professionals verwacht dat zij conform het door hun beroepsgroep opgestelde afwegingskader handelen. In het afwegingskader zijn vijf afwegingsvragen opgesteld waardoor aard en ernst van onveiligheid en het geweld wordt gewogen en er wordt gemonitord of er hulp kan worden ingezet, of de betrokkenen de hulp accepteren en of de hulp tot veiligheid leidt.