• Training Aanpak Huiselijk Geweld

  "Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak huiselijk geweld te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de verschillende vormen van huiselijk geweld effectief aan te pakken.

  Afhankelijk van uw doelgroep worden tijdens deze training één of meerdere vormen behandeld, zoals partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

  Module 1 (1 dagdeel) gaat in op het signaleren van huiselijk geweld
  Module 2 (1 dagdeel) gaat over het handelen met de Meldcode bij huiselijk geweld
  Module 3 (1 dagdeel) staat het bespreekbaar maken van zorgen centraal

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in ...

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld;
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huiselijk geweld;
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier;
  • de kindcheck;
  • het wegen van het geweld of de kindermishandeling in stap 4 van de meldcode;
  • de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Houding - U wordt zich bewust ...

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van geweld;
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen;
  • van een basishouding die contact bevordert;
  • dat het bieden van steun voor kinderen en jongeren belangrijk is.
 • Vaardigheden - U kunt ...

  • een deskundige consulteren
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van huiselijk geweld
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis
  • handelen volgens de stappen van de meldcode.