• Training Aanpak Kindermishandeling

  "Heb ik voldoende inzicht in kindermishandeling?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met ouders en verzorgers te handelen 
  volgens de stappen van de meldcode?"

  "Hoe bespreek ik signalen met ouders en verzorgers, 
  zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  "Hoe steun ik kinderen en jongeren?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak kindermishandeling te gaan volgen.

  In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om kindermishandeling effectief aan te pakken.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen. 

  Module 1 (1 dagdeel) gaat in op het signaleren van kindermishandeling
  Module 2 (1 dagdeel) gaat over het handelen met de Meldcode bij vermoedens van kindermishandeling
  Module 3 (1 dagdeel) staat het bespreekbaar maken van zorgen centraal

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in ...

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van kindermishandeling
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van kindermishandeling
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier
  • het wegen van kindermishandeling in stap 4 van de meldcode
  • de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Houding - U wordt zich bewust ...

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van kindermishandeling
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen
  • van een basishouding die contact bevordert
 • Vaardigheden - U kunt ...

  • een deskundige consulteren
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van kindermishandeling
  • steun bieden en in gesprek gaan met kinderen en jongeren
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis
  • handelen volgens de stappen van de meldcode