• Training Aanpak Ouderenmishandeling

  "Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van ouderenmishandeling?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak Ouderenmishandeling te gaan volgen.

  In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de Meldcode huiselijk geweld. Deze meldcode biedt ook het wettelijk kader voor de aanpak ouderenmishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

  Module 1 (1 dagdeel) gaat in op het signaleren van ouderenmishandeling
  Module 2 (1 dagdeel) gaat over het handelen met de Meldcode bij vermoedens van ouderenmishandeling
  Module 3 (1 dagdeel) staat het bespreekbaar maken van zorgen centraal

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in ...

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van ouderenmishandeling
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van ouderenmishandeling
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier
  • het wegen van het geweld in stap 4 van de meldcode
  • de vijf stappen van de meldcode bij ouderenmishandeling
 • Houding - U wordt zich bewust ...

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van geweld;
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen;
  • van een basishouding die contact bevordert
 • Vaardigheden - U kunt ...

  • een deskundige consulteren
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van ouderenmishandeling
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis
  • handelen volgens de stappen van de meldcode