• Training aanpak ouderenmishandeling
  Omdat ouderen kwetsbaar zijn en het recht hebben zich veilig te voelen.

 • Praktische informatie

 • "Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van ouderenmishandeling?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
  "Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak Ouderenmishandeling te gaan volgen.

  In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken.

  Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode biedt ook het wettelijk kader voor de aanpak ouderenmishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

 • Maatwerk:

  Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van uw leerwensen.

  Doelgroep: Professionals en vrijwilligers die met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (gaan) werken.
  Functies: Professionals, aandachtsfunctionarissen, coördinatoren & managers, studenten & vrijwilligers.
  Deelnemers:  In overleg, meestal maximaal 15 personen.
  Tijdsinvestering: Afhankelijk van de wensen van de deelnemers.
  Kwaliteit: Deze training is ontwikkeld door TrainersHuiselijkGeweld.nl.
  Adviesprijs:  
 • U krijgt inzicht in: 

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van ouderenmishandeling;
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van ouderenmishandeling;
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier;
  • het wegen van het geweld in stap 4 van de meldcode;
  • de vijf stappen van de meldcode bij ouderenmishandeling.

   

 • U wordt zich bewust: 

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van geweld;
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen;
  • van een basishouding die contact bevordert.

   

 • U kunt: 

  • een deskundige consulteren;
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van ouderenmishandeling;
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis;
  • handelen volgens de stappen van de meldcode.