• Training Aandachtsfunctionaris

  Met deze training word u opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld (kindermishandeling en/of ouderenmishandeling). Het doel van de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld is dat u inzicht krijgt in wat u nodig heeft aan kennis en vaardigheden om als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld aan de slag te kunnen. 

  In de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld komen de volgende vragen aan bod:

  "Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?"
  "
Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?"
  "Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?"
  
"Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?"
  
"Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?"

  Is de Meldcode al geïmplementeerd binnen uw organisatie en wilt u een in-company voor DIRECTE aandachtsfunctionarissen dan bestaat de training uit de volgende modules:
  Module 1:         Werken met de meldcode
  Module 2:         Taken en verantwoordelijkheden van de AF
  Module 3:         Juridisch kaer, samenwerken en communiceren bij onveiligheid en geweld
  Module 4:         Adviseren en steunen van collega's
  Deze training is geaccrediteerd bij het SKJ voor 21 punten en bij Registerplein (V&VN) voor 19.5 punten en wordt ook in het OPEN AANBOD aangeboden.

  Wilt u de meldcode implementeren binnen uw organisatie en wilt u een in-company training voor zowel directe als indirecte aandachtsfunctionarissen dan bestaat de training uit de volgende modules:
  Module 1:         Werken met de meldcode
  Module 2:         Organiseren en profileren
  Module 3:         Informatie delen en verwerken
  Module 4:         Samenwerken
  Module 5:         Adviseren en steunen
  Module 6:         Communiceren en starten
  Tijdens de training ontwikkelt u het plan van aanpak. Dit implementatieplan is maatwerk voor uw organisatie of netwerk en kan de start of doorontwikkeling zijn van de implementatie van de meldcode binnen uw organisatie.
  Deze training wordt ook in het open aanbod aangeboden. Na afloop van de training ontvangt u bij 100% aanwezigheid een certificaat. Met dit certificaat kan u lid kan worden van de Vereniging aandachtsfunctionarissen LVAK.

  Ook voor een BIJSCHOLING voor uw aandachtsfunctionarissen kunt u bij ons terecht. In een telefonische intake kan er dan een programma op maat gemaakt worden voor de bijscholing.

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in ...

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld.
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huiselijk geweld.
  • het handelen bij signalen van huiselijk geweld.
  • het contact leggen op een respectvolle wijze en in gesprek te gaan met betrokkenen over signalen van huiselijk geweld.
  • het belang van het delen van signalen met een deskundige zoals de aandachtsfunctionaris of Veilig Thuis.
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • gezag bij minderjarigen en wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid.
  • het wegen van het geweld of de kindermishandeling in stap 4 van de meldcode.
  • het gebruik van de kindcheck.
  • de taak- functieomschrijving aandachtsfunctionaris.
  • de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • U wordt zich bewust ...

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen.
   dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen.
  • dat u uzelf als aandachtsfunctionaris profileert.
  • van uw adviserende en coachende rol als aandachtsfunctionaris.
 • Vaardigheden - U kunt ...

  • een vermoeden van huiselijk geweld procesmatig coördineren.
   waken over de veiligheid van het kind of de oudere bij het nemen van beslissingen.
  • zo nodig contact opnemen met Veilig Thuis voor advies of melding.
  • deelnemen aan het overleg welke zorg draagt voor zorg, begeleiding, behandeling of veiligheid van de klant.
  • evalueren van de genomen stappen met betrokkenen.
  • op zorgvuldige wijze omgaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier.
  • functioneren als vraagbaak.
  • de meldcode aansluiten op de werkprocessen.
  • samenwerkingsafspraken met partners vastleggen.
  • collega’s coachen en steun bieden tijdens het hanteren van de stappen van de meldcode.
  • (nieuwe) medewerkers instrueren over de werkwijze van de meldcode.
 • U kunt advies geven over ...

  • het opnemen van de meldcode in de primaire werkprocessen van de organisatie.
  • het opnemen van de deskundigheidsbevordering in het meerjarig scholingsplan.
  • de beschikbaarheid van voldoende deskundigen intern en extern om de medewerkers te ondersteunen.
  • het regelmatig evalueren van de werking van de meldcode en het inzetten van verbeteracties.
  • het geven van bekendheid aan het doel en de inhoud van de meldcode.
  • het maken van afspraken over de wijze waarop de organisatie de verantwoordelijkheid opschaalt  indien de signalering en verwijzing stagneert.
  • het bijhouden van een registratie van (anonieme) gegevens over huiselijk geweld.
  • het dragen van eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldcode.