• Projecten

  Kruijs Advies & Training wordt regelmatig als procesbegeleider/trainer ingezet op langdurige projecten die te maken hebben met veiligheid, veiligheidsplanning en huiselijk geweld. 

  Hieronder tref je de projecten aan. 

 • Project Samen Voor Stabiele Veiligheid (Regio Gouda)

  Opdrachtgever: Gemeente Gouda
  Doelgroep: Lokale teams (Jeugd en Gezin teams en Sociale wijkteams)
  Periode: januari 2021- december 2021
  Procesbegeleider/trainer Veiligheidsplanning en gespreksvoering

  Werkzaamheden:
  In het project "Samen voor Stabiele Veiligheid" zal ik de Lokale Teams (Jeugd en Gezin Teams en Sociale Wijk Teams) trainen in veiligheidsplanning en gespreksvoering over geweldssignalen (signalen van huiselijk geweld). De Visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid (Visie gefaseerde ketenzorg) staat centraal in de bijeenkomsten. Als procesbegeleider zal ik aan deze teams ook de casuïstiekbesprekingen hierover begeleiden.

 • Project 1Gezin1Plan1Regisseur (Regio Utrecht Zuid-Oost)

  Opdrachtgever: Interventie Academie
  Doelgroep: Lokale teams (Jeugd en Gezin teams en Sociale Wijkteams) Regio ZOU (Zuid Oost Utrecht)
  Periode: april 2020 - juli 2021
  Trainer 1Gezin1Plan1Regisseur

  In dit project train ik de Jeugd en Gezin Teams en de Sociale Wijk Teams (Lokale Teams) in de regio ZOU (Zuid Oost Utrecht) op coördinatie van zorg met 1Gezin1Plan1Regisseur en daarnaast verzorg ik de coachbijeenkomsten op dit onderwerp.

 • Project Veilig Thuis Hollands Midden

  Opdrachtgever: Veilig Thuis Hollands Midden
  Doelgroep: Lokale teams (Jeugd en Gezin teams en Sociale wijkteams)
  Periode: februari 2017-februari 2018
  Procesbegeleider/trainer

  Als procesbegeleider/trainer heb ik voor diverse JGT/SWT in Midden-Holland trainingen verzorgd van 4 modules waarbij het signaleren, de juridische positie, het handelen (analyseren situaties, veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan) en bespreekbaar maken van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling centraal stonden.
  Naast kennisoverdracht, was er veel ruimte voor oefeningen, vaardigheden en het uitwisselen van praktijkervaringen. Gedurende de hele training staat de samenwerking met elkaar en samenwerking met VT steeds centraal.

 • Project nieuw te vormen Veilig Thuis teams (Landelijk)

  Opdrachtgever: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
  Doelgroep: medewerkers voormalig AMK, SHG
  Periode: april 2014 - juni 2015
  Procesbegeleider/trainer

  Vanwege de nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) per 1 januari 2015 samengevoegd tot bovenlokale Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Het AMHK wordt wettelijk ondergebracht in de Wmo en niet in de Jeugdwet, omdat het zich richt op alle burgers en niet alleen op jeugdigen.

  In opdracht van het VNG zal ik trainingen gaan uitvoeren ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de te vormen AMHK's en de teams begeleiden in hun veranderingstraject. Deze trainingen zijn in nauwe samenwerking met NJI en Movisie uitgewerkt en worden per regio op maat gemaakt.

  ‘Veilig Thuis’ is de nieuwe naam voor de AMHK's die gemeenten aan het inrichten zijn. De nieuwe naam sluit aan op de publiekscampagne 'Voor een veilig thuis' met de bekende slogan: 'Het houdt niet op. Niet vanzelf'.